CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

A Excel - Phần mềm kế toán doanh nghiệp
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 5.0
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
Add-In A-Tools - Tạo báo cáo động, chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet
Phát hành: Nguyên Duy Tuân Version: 9.4.0.3 - Add-in A-Tools 2019
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 30/10/2020
Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 2.0.2.0.36
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 23/06/2020
Phần mềm quản lý bán hàng BS GOGO
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 2..0.2.036
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 23/06/2020
Phần mềm kiểm phiếu BS Vote
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.4.0.2
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 10/06/2020
BSAC - Bluesofts ActiveX Controls
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.0.0.3
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 09/10/2020
Virus Macro Warning - Công cụ cảnh báo và diệt "Virus Macro" trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 2.0.9
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
Grid Highlighter - Hiện sáng đường viền trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Office Auto Backup - Tự động sao lưu dữ liệu trong Office
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
UMU - Unicode Menu In Userform (OpenSource)
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 2.0.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Phần mềm đấu giá trực tuyến trong Excel VBA (Open Source)
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 1.0.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Bluesofts AccHelper (Accounting Helper) Đọc số thành chữ trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.1.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017