CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

A Excel - Phần mềm kế toán doanh nghiệp
Phát hành: Bluesoft Version: 1.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
Add-In A-Tools - Tạo báo cáo động, chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
Phần mềm quản lý bán hàng BS Sale
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
Phần mềm kiểm phiếu BS Vote
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
BSAC - Bluesofts ActiveX Controls
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
Virus Macro Warning - Công cụ cảnh báo và diệt "Virus Macro" trong Excel
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 02/11/2017
Grid Highlighter - Hiện sáng đường viền trong Excel
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Office Auto Backup - Tự động sao lưu dữ liệu trong Office
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
UMU - Unicode Menu In Userform (OpenSource)
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Phần mềm đấu giá trực tuyến trong Excel VBA (Open Source)
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
BLUESOFTS - Accounting Helper Chuyển số thành chữ trong Excel
Phát hành: Bluesoft Version:
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 10/03/2017